Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation)

 


Tato směrnice je věnována tématu ochrany osobních údajů v návaznosti na platnost obecného
nařízení o ochraně osobních údajů fyzických osob neboli GDPR (General Data Protection
Regulation).


Obecné obchodní zásady společnosti Autodohled s.r.o., vyjadřují náš závazek usilovat o
ochranu osobních údajů našich zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Tato pravidla
uvádějí, jak bude tento závazek implementován a postavení společnosti v roli správce i
zpracovatele osobních údajů.


Zpracovatelem je Autodohled s.r.o. v případě osobních údajů, které zpracovává na základě
pověření. Například provoz služby pro sledování polohy a historie pohybu vozidel, osob na
základě plnění smluvního vztahu se zákazníkem.


Zásady a pravidla ochrany osobních údajů
Ochranu Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů považujeme za významnou
záležitost a věnujeme jí zvláštní pozornost. Naše politika ochrany osobních údajů je v souladu
se zákonnými ustanoveními a s našimi pravidly chování, která se vztahují na celou společnost
Autodohled s.r.o..


Klademe důraz na spolupráci se společnostmi, které dodržují pravidla a zákonná ustanovení a
svou činnost provádí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně
osobních údajů. Více o zpracovatelích a příjemcích níže.


Zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí a interními pravidly společnosti. Společnost organizuje
a poskytuje zaměstnancům školení o pravidlech a dalších závazcích týkající se bezpečnosti a
ochrany dat a stejně tak dochází k interním auditům pro kontrolu dodržování těchto pravidel a
zásad při práci s osobními údaji. Přístupy k osobním údajům jsou řízené a založené na
právech jednotlivých zaměstnanců tak, jak je nezbytně nutné pro práci na jednotlivých
odděleních.


Osobní údaje získané během návštěv na našich webových stránkách zpracováváme v souladu
se zákonnými ustanoveními platnými v České republice. Pro optimalizaci těchto webových
stránek z hlediska systémového výkonu, využitelnosti a poskytování užitečných informací o
produktech a službách automaticky shromažďujeme a ukládáme. Tyto informace jsou typicky
informace o vaší IP adrese, typu prohlížeče a nastavení jazyka, operačním systému,
poskytovateli internetového připojení (ISP) a o datu a délce vaší návštěvy.


Tyto informace používáme k efektivnímu spravování webových stránek, k získávání
informací o chování uživatelů na webových stránkách, k analýze trendů a shromažďování
demografických dat o našich uživatelích jako celku. Takto nashromážděné informace je
možné využít pro marketingové a propagační účely i pro komunikaci (např. pro lepší orientaci
uživatelů na stránkách, poskytování personifikovaných nabídek. Odkazy na webových
stránkách mohou směřovat na jiné služby, kterých se naše pravidla netýkají.


Služby cookies a jejich využívání
Webové stránky organizace, emailové zprávy, online služby, reklamy a interaktivní aplikace
mohou za účelem optimalizace služeb využívat tzv. „cookies“.


„Cookie“ je malý soubor, skládající se obvykle z písmen a číslic, které prostřednictvím
našeho internetového serveru posíláme do souboru cookie prohlížeče na pevném disku
Vašeho počítače. To nám například umožňuje rozpoznat zařízení daného uživatele v případě,
že dojde ke spojení mezi internetovým serverem a internetovým prohlížečem. Hlavním
účelem cookies je umožnit našemu internetovému serveru poskytnout uživateli internetové
stránky, na které je zvyklý tak, aby návštěva internetových stránek společnosti byla pro
uživatele více osobní a dokázala lépe reagovat na jeho individuální potřeby.


Na www stránkách využívá společnost dva druhy cookies:
Session cookies – jedná se o dočasné cookies, které se ukládají do souboru cookie vašeho
prohlížeče do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkci
některých aplikací či funkčnost těchto stránek povinné.


Permanentní cookies – permanentní cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější
orientaci uživatelů na stránkách (např. rychlejší a jednodušší navigace). Tyto cookies
zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období, které závisí na tom, jaké zvolíte
nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na
internetový server při každé návštěvě stránek. Permanentní cookies jsou známé také jako
tracking cookies.


Další osobní údaje se shromažďují pouze, pokud dáte k takovémuto zpracování výslovný
souhlas.


Kategorie a rozsah zpracovávaných dat
S ohledem na ochranu osobních údajů omezujeme zpracování osobních dat na údaje, které
jsou přiměřené a relevantní pro příslušný obchodní účel. Jsou to osobní údaje pro identifikaci
a komunikaci s Vámi a zvláštní kategorie osobních údajů, které jsou potřebné pro naší
obchodní činnost v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.


Kategorie osobních údajů
V rámci našich činností, provozu a využívání služeb můžeme shromažďovat následující
osobní údaje uživatelů, zákazníků, obchodních partnerů či dodavatelů. Jsou to:
Jméno a příjmení
Název společnosti
Adresa
e-mailová adresa
telefonní číslo
faxové číslo
webová stránka
bankovní číslo účtu
IČO/DIČ
Fotografii
Poloha a historie polohy
Typ zařízení
Identifikační čip
Historie hovorů
SPZ vozidla
Platební morálka
Akce uživatele na webu – datum, URL, IP, GET data (uživatele systému)
Otevřené data poskytované úřady, orgány státní správy, statistickým úřadem, a to zejména
Registrem živnostenského podnikání, Veřejným rejstříkem a Sbírce listin a Registru
ekonomických subjektů a dalších veřejných rejstřících.
Kontaktní údaje, které o sobě subjekt údajů veřejně prezentuje jako kontaktní údaje subjektu
(telefon, e-mail, webové stránky, Facebook stránky, LinkedIn, messengery, …)


Zvláštní kategorie osobních údajů
Společnost nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé osobní údaje“).


Doba zpracování
S vašimi osobními údaji pracujeme:
Po dobu potřebnou k plnění příslušného obchodního účelu.
Po dobu potřebnou k plnění zákonných nařízení (tj. minimálně dobu trvání dle archivního
zákona).
Pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Po ukončení stanoveného období pro zpracování a uchování osobních dat budou Vaše údaje
bezpečně vymazány nebo zničeny, anonymizovány.
V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. profilování za účelem nabídky
vhodných produktů a služeb) jsou údaje zpracovány po dobu platnosti účelu zpracování.


Zdroj dat
Data, která zpracováváme, získáme převážně od subjektů osobních údajů. Můžeme se však o
Vás dozvědět i z jiných zdrojů, abychom se ujistili, že to, co o Vás víme, je pravdivé a úplné.
Zpracováváme osobní údaje, které nám jsou sděleny při navázání obchodního vztahu
registraci, uzavření smlouvy, v průběhu jejího a využívání našich služeb přímo subjektem
údajů nebo jeho zaměstnanci.


Vaše osobní údaje a stejně tak citlivá osobní data můžeme získat za účelem plnění závazku ze
smlouvy.


Ke zpracování osobních údajů může dojít i v případě poskytnutí Vašich dat od třetí osoby,
které jste poskytl souhlas nebo přímo plnou moc k tomuto účelu. Informace můžeme doplnit i
o Vámi zveřejněná data z veřejně dostupných zdrojů.


Otevřené data poskytované úřady, orgány státní správy, statistickým úřadem, a to zejména
Registrem živnostenského podnikání, Veřejným rejstříkem a Sbírce listin a Registru
ekonomických subjektů a dalších veřejných rejstřících.


Kontaktní údaje, které o sobě subjekt údajů veřejně prezentuje jako kontaktní údaje subjektu
(telefon, e-mail, webové stránky, Facebook stránky, Linkedln, messengery.


Účely zpracování osobních údajů
Společnost zpracovává osobní pouze v rozsahu nezbytném pro plnění příslušného obchodního
účelu. Osobní údaje mohou být zpracovány za jedné nebo více následujících okolností:
Legitimní účely zpracování
Jednáte-li se společností Autodohled s.r.o. jako uživatel, zákazník, obchodní partner či
dodavatel, požádáme Vás o poskytnutí osobních údajů pro následující účely:
Uzavírání, správa a plnění smluv.
Veřejného zájmu
Dostupnosti otevřených dat z veřejných rejstříků na jednom místě.
Ověření existence, aktivního stavu podnikajících právnických a fyzických osob a jejich
veřejně prezentovaných kontaktní údajů.
Předcházení a detekce daňových a jiných podvodů
Předcházení nevyžádané nabídky služeb a produktů
Přímého marketingu.
Propagaci a prezentaci produktů a služeb subjektů údajů
Řízení vztahů, poskytování (on-line) služeb a kontaktů.
Zlepšení služeb.
Marketing a analýza zákazníků/procesů.
Detekce, prevence, v souladu se zákonem AML (praní špinavých peněz).
Vědecká a statistická analýza.
Vymáhání pohledávek. Hodnocení platební morálky.


Předávání k dalšímu zpracování třetím subjektům pro účely ověřování a hodnocení platební
morálky a důvěryhodnosti účastníka a provozování s tím souvisejících registrů. Subjekty
mohou pro tyto účely údaje poskytovat dalším subjektům. Souhlas dle tohoto článku může být
kdykoliv odvolán, a to pouze výslovným prohlášením Klienta, Obchodníka či subjektu údajů,
učiněným písemnou formou a zaslaným Autodohled s.r.o.


Plnění právních a regulačních povinností

Databáze firem pro následující účely:
Uzavírání, správa a plnění smluv.
Veřejného zájmu
Dostupnosti otevřených dat z veřejných rejstříků na jednom místě.
Ověření existence, aktivního stavu podnikajících právnických a fyzických osob a jejich
veřejně prezentovaných kontaktní údajů.
Předcházení a detekce daňových a jiných podvodů
Předcházení nevyžádané nabídky služeb a produktů
Přímého marketingu
Propagaci a prezentaci produktů a služeb subjektů údajů
Detekce, prevence, v souladu se zákonem AML (praní špinavých peněz).
Vědecká a statistická analýza.
Plnění právních a regulačních povinností.
Zlepšení služeb.
Marketing a analýza zákazníků/procesů.
Vymáhání pohledávek. Hodnocení platební morálky.


Předávání k dalšímu zpracování třetím subjektům pro účely ověřování a hodnocení platební
morálky a důvěryhodnosti účastníka a provozování s tím souvisejících registrů. Subjekty
mohou pro tyto účely údaje poskytovat dalším subjektům.Souhlas dle tohoto článku může být
kdykoliv odvolán, a to pouze výslovným prohlášením Klienta, Obchodníka či subjektu údajů,
učiněným písemnou formou a zaslaným Autodohled s.r.o.


Souhlas
Pokud nejde o žádnou z výše uvedených variant nebo bude souhlas vyžadován jiným
zákonným požadavkem, bude souhlas získán od vlastníka osobních údajů před jejich
zpracováním. Při udělení souhlasu Vám sdělíme následující informace:
Účely zpracování, pro které je požadován souhlas.


Naše kontaktní údaje jakožto správce a zpracovatele osobních údajů.


Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.


Je-li zpracování přiměřeně nezbytné k vyřízení požadavku, je souhlas subjektu údajů
předpokládán (například návštěva webové stránky, využívání produktů a služeb společnosti
Autodohled s.r.o.)


Souhlas by měl být svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným svolením
subjektu údajů ke zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a to v podobě písemného
prohlášení, učiněného i elektronicky, nebo ústního prohlášení.


Subjekt údajů má právo odmítnout nebo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních
údajů. Autodohled s.r.o. údaje přestane zveřejňovat nebo je smaže, pokud nadále nemá
legitimní a oprávněný důvod k jejich zpracování a zveřejnění.


Práva vlastníků údajů
S platností obecného nařízení o ochraně osobních údajů vzniká vlastníkům (subjektům)
osobních údajů právo na:
Informace a přístup k osobním údajům.
Přenositelnost údajů.
Omezení zpracování.
Opravu a výmaz osobních údajů.
Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování.
Vznést námitku.
Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování.


Role, ve kterých můžeme evidovat Vaše osobní údaje a určit jednoznačnou identifikaci Vaší
osoby, jsou:
Jste náš klient – nakupující, zájemce o nákup, dlužník, uživatel služeb.
Jste náš obchodní partner – zprostředkovatel obchodu.
Jste zákazník partnera – zákazník našeho partnera.
Jste náš dodavatel – poskytovatel služby a technické podpory, zpracovatel dílčích procesů.
Jste náš zaměstnanec – stálý a bývalý zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání.
Jste fyzická nebo právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku. Zejména Registru
živnostenského podnikání, Veřejném rejstříků a Sbírce listin a Registru ekonomických
subjektů a dalších obchodních rejstřících.


Dále Vás chceme upozornit, že při uplatnění Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních
údajů může dojít k určitému omezení naší činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.


Uplatnění práv klienta a obchodního partnera
Pro uplatnění práv subjektů osobních údajů přijímáme žádosti na adrese Autodohled s.r.o.,
Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3, nebo na elektronické adrese info@autodohled.cz
Žádost lze akceptovat v případě jednoznačné identifikace osoby, a to písemnou i
elektronickou formou. V opačném případě Vás požádáme o dodání dodatečných podkladů pro
správnou identifikaci Vaší osoby.


Informace a přístup k osobním údajům
V případě, že získáme Vaše osobní údaje ke zpracování přímo od Vás, jsme povinni Vám
sdělit následující:
Totožnost a kontaktní údaje společnosti Autodohled s.r.o.
Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje získány, a právní základ pro zpracování.
Oprávněné zájmy správce, zpracovatele nebo třetí strany v případě, že jsou tyto zájmy
nadřazené nad zájmy a právy subjektu údajů.
Případné příjemce osobních údajů a úmysl, předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo
mezinárodní organizaci.
Dobu, po kterou budou údaje používány, příp. uloženy.
Výčet Vašich práv včetně práva podat stížnost.


Zda poskytnutí osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, tedy kdy dochází ke
zpracování dat na základě zákona a kdy na základě Vašeho souhlasu.


Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
V případě, že nebyly Vaše osobní údaje získány přímo od Vás, jsme povinni Vám navíc
poskytnout informace, o jakou kategorii dotčených osobních údajů se jedná a zdroj, ze
kterého byly data přijata.


Informace poskytneme nejpozději do jednoho měsíce od žádosti.


Přenositelnost
Vlastník osobních údajů má právo získat své osobní údaje, které nám poskytl, ve
strukturované podobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte, jako
vlastník osobních údajů, právo na přenos těchto dat k jinému správci. Přenos osobních dat je
možný pouze u osobních údajů, které jsou získány na základě souhlasu nebo smlouvy a jsou
zpracovávána automatizovaně.


Toto právo nelze uplatnit na zpracovaná data pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce nebo zpracovatelem pověřen.
Při přenosu dat nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.


Omezení zpracování
Jako vlastník údajů máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů v případě,
že:
Popřete přesnost osobních údajů.
Máte podezření na protiprávní zpracování osobních údajů, ale odmítáte výmaz těchto
osobních údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití.
Již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy jako subjekt údajů je požadujete
pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Vznesete námitku proti zpracování – zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k ověření,
zda oprávněné důvody správce a zpracovatele převažují nad oprávněnými důvody subjektu
údajů.
V případě žádosti o omezení zpracování Vašich osobních údajů může dojít k omezení naší
činnosti vůči Vám a našemu smluvnímu vztahu.
Oprava a výmaz osobních dat
Jako subjekt údajů máte právo na opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů, které se
Vás týkají.
Opravu Vašich osobních údajů máte možnost provést zasláním žádosti na naše kontaktní
údaje.
Právo na výmaz neboli právo být zapomenut máte možnost uplatnit v případě, že:
Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny a zpracovávány.
Odvoláte souhlas, na jehož základě údaje zpracováváme, a neexistuje další právní důvod pro
zpracování.
Jsou osobní údaje zpracovány protiprávně.
Osobní údaje byly shromážděny za podmínek udělení souhlasu dítěte v souvislosti se
službami informační společnosti.
Vaše právo na výmaz lze uplatnit až po uplynutí stanovené lhůty pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků.
Informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
Vždy, pokud to jako vlastník údajů požadujete, Vás budeme informovat o příjemcích Vašich
osobních údajů ve chvíli, kdy jim byly Vaše údaje zpřístupněny. Dále vás budeme informovat
o opravách, výmazech, nebo pokud dojde k omezení zpracování osobních údajů, které se Vás
týkají.


Právo vznést námitku
Právo vznést námitku můžete pouze v určitých specifických případech, a to pokud jde o:
Zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či zájmy třetí
strany (vč. profilování).


V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování.
Pokud nebudou naše důvody převažovat nad Vašimi zájmy a právy, nebo se nebude jednat o
důvod určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování osobních údajů
přerušeno.


Zpracování pro účely přímého marketingu (vč. profilování).


V případě, že vznesete námitku a nepřejete si, aby Vaše údaje byly dále zpracovávány pro
tento účel, není potřeba uvádět důvody pro ukončení. Po obdržení námitky přestáváme Vaše
údaje pro tento účel používat. Pokud však příslušné údaje zpracováváme rovněž pro jiný účel
na základě jiného právního základu, takové zpracování není námitkou dotčeno.


Zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.


V případě, že vznesete námitku s relevantními důvody, sdělíme Vám důvody pro zpracování.
Právo lze uplatnit, pouze pokud se nejedná o zpracování pro splnění úkolu prováděného ve
veřejném zájmu.


Vyjmutí z automatizovaného rozhodování včetně profilování
Jako vlastník osobních údajů máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného
výhradně na automatizovaném zpracování. Jedná se o ochranu před potenciálně nepříznivým
rozhodnutím, které by mohlo být přijato bez lidského zásahu.


Tímto Vám potvrzujeme, že podle zákonných definic nedochází v naší společnosti k
automatizovanému rozhodování, včetně profilování.


Může docházet však k manuálnímu profilování dat na základě otevřených dat poskytovaných
úřady, orgány státní správy, statistickým úřadem a na základě typů kontaktních údajů.


Děti – uplatnění práv nezletilých a zastoupení
V případě poskytování informačních služeb nezletilému je souhlas dítěte pro zpracování jeho
osobních údajů považován za zákonný, dosáhlo-li dítě nejméně věku 13 let. Souhlas dítěte
mladšího 13 let je nutno vyjádřit nebo schválit zákonným zástupcem (osoba s rodičovskou
zodpovědností k dítěti).


Výše uvedené se nevztahuje na obecné smluvní právo členských států, například pravidla