Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky 

Společnost: Autodohled s.r.o.
Se sídlem : Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČ: 24301884, DIČ: CZ24301884
Registrovaná: U Městského soudu v Praze dne 16.5.2012, spisová značka C 194073 

 1. Úvodní ustanovení 

1.0       Tyto obchodní podmínky společnosti Autodohled s.r.o., se sídlem: Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 24301884, registrované u Městského soudu v Praze dne 16.5.2012, spisová značka C 194073 (dále jen „prodávající “) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva “) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou nebo firmou (dále jen „kupující “) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

1.1       Internetový obchod je prodávajícím provozován prostřednictvím webových stránek umístěných na internetové adrese http://www.montazautokamer.cz (dále jen „internetový obchod “) 

1.2       Internetový obchod http://www.montazautokamer.cz slouží k objednání autokamer, příslušenství k autokamerám, ostatních elektronických zařízení a profesionální montáže autokamery, do vozidla kupujícího.

1.3       Ustanovení obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. 

1.4       Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

1.5       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

1.6       Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. 

 1. Uživatelský účet 

2.1        Na základě registrace kupujícího provedené na stránkách internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet “). V případě, že to internetový obchod umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace. 

2.2        Při registraci na stránkách internetového obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.3        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. 

2.4        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

2.5        Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 

2.6        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření kupní smlouvy 

3.0        Nabídka zboží a služeb prezentovaných v internetovém obchodě je pouze informativního charakteru a není považována za návrh na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3.1        Internetový obchod obsahuje informace o zboží a službách nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého zboží a služeb. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků mimo cestovních nákladů servisního technika a nákladů na zaslání objednaného zboží. Cestovní náklady se vypočítají podle skutečně ujetých km do sídla klienta nebo na místo montáže určené klientem. Nabídka prodeje zboží a služeb a ceny tohoto zboží a těchto služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách internetového obchodu. 

3.2        Pro objednání zboží nebo profesionální montáže vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

-              objednávané zboží nebo služba (objednané zboží nebo službu „vloží“ kupující do elektronického       nákupního košíku internetového obchodu) 

-              způsobu úhrady kupní ceny zboží a služeb

-    místo a způsob doručení zboží

-              montážní místo

-    informace o nákladech spojených s dodáním zboží

-    typ a rok výroby vozidla

-    kontaktní údaje kupujícího   

 (dále společně jen „objednávka “) 

3.3        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. 

3.4        Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího “). 

3.5        Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny atd.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

3.6        Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7        Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). 

3.8        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. 

3.9    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

 1. Cena zboží a platební podmínky 

4.0        Společně s kupní cenou zboží a služby je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy a také případné cestovní náklady servisního technika, pokud takové náklady vzniknou. Cestovní náklady servisního technika vzniknou pouze v případě, že je samotná montáž prováděna mimo montážní místa prodávajícího (například v místě bydliště nebo v sídle kupujícího). Výše případných cestovních nákladů je kupujícímu oznámena vždy před realizací montáže. Cestovní náklady technika uhradí kupující servisnímu technikovi na místě montáže.

4.1        Pro úhradu kupní ceny zboží prodávajícímu může kupující zvolit jeden z následujících způsobů: 

-          online platba prostřednictvím platební brány Shoptet Pay (např. platební kartou) 

-          uskutečnění platby na účet u ČSOB a.s.: číslo účtu: 284138537/0300 pro platby v CZK

4.2        Kupní cena za zboží nebo profesionální montáž (službu) je kupujícím uhrazena vždy předem.

4.3        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 

4.4        V případě platby na dobírku je kupní cena zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena zboží splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5        Žádné slevy z kupní ceny zboží a služby poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. 

 

4.6        Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží daňový doklad - fakturu a zašle jej elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající vystaví kupujícímu poukaz na Profesionální montáž, tento poukaz kupující uplatní u vybraného montážního střediska. Prodávající Autodohled s.r.o. je plátcem DPH. 

 1.  Přeprava a dodání zboží 

5.1        Přepravu zboží zajišťuje prodávající a to v rámci České republiky. Náklady na přepravu zboží se liší dle způsobu přepravy, který si zvolí kupující při vytváření objednávky. Možné způsoby a podmínky přepravy zboží jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu v sekci "Doprava". 

5.2        Dodání zboží bude dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizováno v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Zásilka se zbožím standardně obsahuje fakturu, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Tyto dokumenty mohou být po vzájemné domluvě prodávajícího s kupujícím zaslány elektronickou poštou.

5.3    Pokud si kupující zároveň s autokamerou a příslušenstvím objedná službu Profesionální montáž, bude zboží doručeno na místo montáže. Pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

5.4        V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

5.5        Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo zakládající oprávněné podezření na poškození zboží, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V takovém případě je kupující povinen sepsat s přepravcem zápis o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 1.  Odstoupení od kupní smlouvy 

6.0        Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží nebo provedením profesionální montáže a to bez jakéhokoliv postihu. Storno lze provést buď telefonicky na číslech +420 733 383 838, +420 777 811 633 nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese obchod@montazautokamer.cz

6.1        Nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká v případě nákupu služby v rámci podnikatelské činnosti. 

6.2        Do 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem objednávky několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí, máte právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. 

6.3        Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení zaslaného na adresu: Autodohled s.r.o., se sídlem: Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov či na adresu elektronické pošty obchod@montazautokamer.cz Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. 

6.4        Nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká v případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti. 

6.5        Kupující bere na vědomí, že pokud byla u autokamery provedena Profesionální montáž autokamery do vozidla určeného kupujícím, lze od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů odstoupit pouze v případě úhrady zvýšených nákladů na demontáž autokamery a nákladů vyčíslených prodávajícím.

6.6        Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z  hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 

6.7        Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

6.8        Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, budou mu prodávajícím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy, vráceny všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Pro vrácení plateb bude užito stejného platebního prostředku, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. 

6.9        Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, zaslat zpět na adresu Autodohled s.r.o., se sídlem: Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov obdržené zboží. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud bude zboží odesláno před uplynutím lhůty 14 dnů. 

6.10        Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. 

6.11    S vrácením platby má prodávající právo vyčkat do doby, než vrácené zboží obdrží nebo než kupující prokáže, že jej prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. 

6.12    Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

6.13    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6.14    Storno objednávky ze strany prodávajícího - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 

-          zboží se již nevyrábí nebo nedodává 

-          výrazně se změnila ze strany dodavatele cena zboží 

-          v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ / druh zboží obvyklá), za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř a jiné zjevné chyby v psaní.

V případě storna objednávky ze strany prodávajícího tento neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, a není poté dohodnuto jinak, prodávající je povinen kupujícímu vrátit všechny platby, které od něj obdržel a to nejpozději do 14 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího. Pro vrácení plateb bude užito stejného platebního prostředku, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčí jinak. 

 1. Odpovědnost za vady a záruka 

7.0        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

7.1        Kupující má možnost v záruční době uplatnit právo z odpovědnosti prodávajícího za vady služby (dále jen „reklamace “). Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou. 

7.2        Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Vada zboží, která se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za vadu existující již při převzetí zboží, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

7.3        Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci profesionální montáže v době 6 měsíců od realizace služby. 

7.4        Záruční doba pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti činí 12 měsíců na zboží a 6 měsíců na Profesionální montáž.

7.5        Záruka na práci (instalaci) je dle §646 občanského zákoníku 6 měsíců. Firma Autodohled s.r.o.  ručí za práci a případně dodaný materiál v rozsahu vypsaném na dodacím/montážním listu. Firma Autodohled s.r.o.  v žádném případě neručí za kvalitu zařízení a komponentů, které sama nedodala a nemůže tedy nést náklady spojené s jejich vadou. Vyskytne-li se na zařízení závada a je-li vyžadována návštěva servisního technika, při které pak bude jako příčina nefunkčnosti zjištěna vada některého dílu, který nedodala firma Autodohled s.r.o., jsou pak zákazníkovi účtovány běžné náklady za cestovné a práci! Reklamaci vadného zařízení, které zákazník nekoupil u Autodohled s.r.o. a za strany společnosti Autodohled s.r.o. byla realizována pouze Profesionální montáž, musí kupující vždy uplatnit u prodejce, kde zařízení zakoupil.  

7.6      Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené běžným používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. 

7.7    Pokud je poskytována delší doba záruky, než doba uvedená čl. 7.2, 7.3 a 7.4 prodávající určí podmínky a rozsah prodloužené záruky formou prohlášení v záručním listě. 

7.8        Reklamaci zařízení  je kupující povinen uplatnit zasláním zboží společně s vyplněným Reklamačním protokolem na adresu společnosti Autodohled s.r.o., Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3. V případě reklamace Profesionální montáže klient kontaktuje dodavatele na emailové adrese obchod@montazautokamer.cz a obě strany se domluví na jejím řešení. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Zboží zaslané na adresu sídla společnosti může být prodávajícím přijato se značným zpožděním, v závislosti na míře spolupráce dopravce. 

7.9    Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. 

7.10    Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se u zboží jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. 

7.11    Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré náležitosti potřebné pro vyřízení reklamace (např. části zboží). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění chybějících náležitostí od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta pro vyřízení reklamace je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. 

7.12    Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace, stejně tak, byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. 

7.13    V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). 

7.14    Prodávající po řádném vyřízení reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží. 

7.15    V případě nevyzvednutí reklamovaného do jednoho měsíce od vyrozumění kupujícího o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. 

7.16    V případě, že ke zboží neexistuje záruční list, slouží místo něj daňový doklad – faktura. 

7.17   Prodávající nezodpovídá za předměty nesouvisející s reklamovanou vadou, které kupující zašle spolu s reklamovaným výrobkem, zejména za paměťové karty ponechané v zařízení. Pro zaslání vzorků videa lze použít přenos např. přes uschovna.cz.

7.18    V případě, že Vaše reklamace splňuje nárok na odstoupení od kupní smlouvy (3x uznaná stejná závada nebo 4x uznaná různá závada) a zařízení zůstalo v servisním středisku, zašlete prosím reklamační protokoly na email obchod@montazautokamer.cz s požadavkem na vystavení dobropisu. 

 1. Ochrana osobních údajů 

8.0    Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů na stránkách http://www.montazautokamer.cz je společnosti Autodohled s.r.o., se sídlem: Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 24301884, registrovaná u Městského soudu v Praze dne 16.5.2012, spisová značka C 194073. V případě dotazů či požadavků z oblasti ochrany osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na obchod@montazautokamer.cz

8.1        Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2019.

8.2        Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně jen „osobní údaje “). 

8.3        Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy 

8.4        Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změnách ve svých osobních údajích. 

8.5        Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

8.6        Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 

8.7        Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího Autodohled s.r.o., se sídlem: Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov, elektronickou poštou na adresu obchod@montazautokamer.cz nebo oznámením prodávajícímu telefonicky. 

8.8         Požádá-li kupující o informaci o rozsahu zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat v případě, pokud je požadavek oprávněný a to do 30 dní od obdržení oprávněného požadavku prodávajícím. V případě vícenásobných požadavků je platný vždy ten, který byl odeslán jako poslední.
- Oprávněný požadavek, je takový požadavek, ve kterém dojde k dostatečné identifikaci subjektu (kupujícího). 

8.9         V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil závadný stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů 

8.10         Požádá-li kupující o zaslání svých osobních údajů evidovaných u prodávajícího, je mu prodávající povinen vyhovět a zaslat kupujícímu jeho strojově zpracovatelné evidované osobní údaje a to do 30 dní od obdržení oprávněného požadavku prodávajícím. V případě vícenásobných požadavků je platný vždy ten, který byl odeslán jako poslední.
- Oprávněný požadavek, je takový požadavek, ve kterém dojde k dostatečné identifikaci subjektu (kupujícího). 

8.11         Požádá-li kupující o smazání svých osobních údajů evidovaných u prodávajícího, je mu prodávající povinen vyhovět a vyrozumět žadatele o stavu žádosti, a to do 30 dní od obdržení oprávněného požadavku prodávajícím. V případě vícenásobných požadavků je platný vždy ten, který byl odeslán jako poslední.
- Oprávněný požadavek, je takový požadavek, ve kterém dojde k dostatečné identifikaci subjektu. 

Ochrana osobních údajů je v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

 1. Cookies

Dodavatelé z řad třetích stran (včetně společnosti Google) využívají soubory cookie k zobrazování reklam na základě předchozích návštěv uživatele na portálu http://www.montazautokamer.cz Tzv. cookies jsou informační soubory, které se přenášejí z webové stránky na pevný disk uživatelova počítače. S pomocí cookies si webové stránky pamatují určité údaje, díky nimž je užívání stránek pro uživatele mnohem pohodlnější.

Podobně jako většina webových stránek i tyto stránky používají cookies z mnoha různých důvodů. Správce například sleduje celkový počet návštěvníků stránek, a to jako anonymní souhrnný počet.Nepřejete-li si cookies stahovat nebo chcete-li, aby vás prohlížeč informoval vždy, když dojde ke stažení cookie, použijte možnosti nastavení svého webového prohlížeče. Zablokujete-li stahování všech cookies, může se stát, že nebudete moci plně využít všech vlastností stránek.Třetí strany mohou využívat soubory cookie, webové signály a podobné technologie ke shromažďování nebo získávání informací z tohoto webu a jiných míst na internetu a tyto informace mohou využívat k poskytování služeb měření a zacílení reklam. Uživatelé se mohou odhlásit od shromažďování a využití informací pro cílení reklam. Přístup k mechanismu pro provedení takové volby je např. zde http://www.aboutads.info/choices. 

Další možností odhlášení od příjmu souborů cookie dodavatelů třetích stran je odhlašovací stránka organizace Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/choices/. Uživatelé se mohou odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce Nastavení reklam společnosti Google https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=cs. Možnost odhlášení se z používání souborů cookie Google Analytics je zde https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

 1. Údaje v pseudonymizované podobě

Upozorňujeme, že na našich stránkách mohou být umístěny prvky umožňující sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů těchto stránek ze strany třetích osob (obvykle však v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získávání přímých identifikačních údajů).Třetími osobami, které takto mohou získat přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali, mohou být:

-    osoby provádějící analýzu návštěvnosti našich webů 

-    poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet) 

-    provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou 

Údaje získané v rámci remarketingu mohou být sdíleny s jinými účastníky příslušné sítě, nicméně opět vždy pouze v podobě, jež Vás neumožní konkrétně identifikovat. Více o tomto způsobu zpracování se dozvíte níže.

Některé webové stránky Správce také umožňují funkci sdílení či hodnocení obsahu na sociálních sítích či přímý přechod na naše účty na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například sdílení prostřednictvím tlačítka „Like“ společnosti Facebook, dále sdílení v rámci sociálních sítí např. Twitter, Youtube, Google+ atd. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem chování na stránkách Správce.

Toto zpracování se řídí podmínkami těchto společností, které naleznete zejména zde:

Facebook    https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Twitter        https://twitter.com/privacy

Google+    https://www.google.com/policies/privacy/?hl=cs

Pinterest    https://help.pinterest.com/cs/help-topic/Legal%20and%20privacy

Flicker        https://policies.yahoo.com/ie/cs/yahoo/privacy/products/flickr/index.htm

Youtube    https://www.google.cz/intl/cs/policies/privacy/

Správce nemá kontrolu nad zpracováním údajů ze strany výše uvedených služeb a aplikací. Pokud jde o jimi prováděné zpracování osobních údajů, je třeba obrátit se přímo na provozovatele takových služeb.

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

11.0        Vážený zákazníku, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu obchod@montazautokamer.cz

11.1        Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

11.2        Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

11.3        U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce.

11.4        Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

11.5        Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

11.6        Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu.

11.7        V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

11.8        Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 1. Závěrečná ustanovení

12.0        Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

12.1        Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

12.2        Jsou-li některá ustanovení obchodních podmínek neplatná, neúčinná, nebo se takovými stanou, namísto neplatných či neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jejichž smysl se neplatnému či neúčinným ustanovením co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ustanovení ostatních. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3        K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

12.4        Vznikne-li i tak mezi dodavatelem a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice.

12.5        Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2022.